2

2

-1

0

Nowości

Promocje

[]

Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła?
Regulamin sklepu Koszyk Witamin

 

§1.Definicje

 1. Sklep – serwis internetowy KoszykWitamin.pl dostępny pod adresem www.koszykwitamin.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
 2. Sprzedający - firma FITOLEK Magdalena Stelmach, uL. Baczyńskiego 8D, 05-092 Łomianki, NIP: 1181844379, REGON: 142947293, prowadząca sklep KoszykWitamin.pl. 
 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;
 4. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.
 6. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 7. Umowa – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy KoszykWitamin.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego KoszykWitamin.pl;
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

§2.Zawarcie umowy i realizacja

 1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu i spełniającego minimalne wymagania techniczne: aktualna wersja przeglądarki internetowej: Chrome, Safari, Opera, Firefox,Edge z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. 
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 4. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 5. Dostępne metody płatności: płatność przy odbiorze, przelew tradycyjny, przelew online, karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 6. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, zamówienia płatnego przelewem lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedającego, a zamówienia płatnego za pośrednictwem systemu szybkich płatności elektronicznych - od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji z systemu płatności.
 7. Realizacja zamówienia następuje w terminie podanym w opisie produktu, a w przypadku zamówień składających się z wielu produktów w najdłuższym terminie spośród terminów podanych na kartach wszystkich produktów.
 8. Realizacja zamówienia może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 9. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży jest wysyłany wybranym przez Kupującego przewoźnikiem na podany przez Kupującego w formularzu zamówienia adres.
 10. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru po wcześniejszym kontakcie ze Sklepem pod adresem: AMILEK, Choszczówka Stojecka, ul. Warszawska 44, 05-300 Mińsk Mazowiecki, POLSKA. Towar do odbioru przygotowywany jest w ciągu 24 godzin roboczych. Wybierając odbiór osobisty można zapłacić za towar gotówką. Punkt odbioru czynny jest od poniedziałku do piątku godzinach 8:00-16:00.

§3.Warunki zwrotów

 1. W okresie czternastu dni od odebrania zamówionego towaru, Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sklep zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od Umowy przez Kupującego. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 4. Konsument zobowiązuje się odesłać lub w inny sposób dostarczyć zwracaną rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od zawartej Umowy. Bezpośredni koszt zwrotu zakupionych przedmiotów ponosi Konsument. 
 5. W przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że Konsument korzystał z zakupionych towarów w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów, Sprzedający ma prawo pomniejszyć wartość zwrotu kosztów o spadek wartości towarów.
 6. W Załączniku 1 niniejszego regulaminu zamieszczono Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§4.Reklamacje

 1. Sprzedający ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.
 2. Jeżeli towar ma wadę lub jest niezgodny z opisem zamieszczonym w Sklepie, Klient uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, albo do odstąpienia od umowy, chyba, że Administrator niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar na wolny od wad, albo usunie wadę. Ponadto, jeżeli towar ma wadę Klient może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 3. Reklamację można złożyć w szczególności w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres koszykwitamin@gmail.com lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 4. W przypadku reklamacji Klient zobowiązany jest odesłać reklamowany Towar na adres sklepu wskazany w niniejszym regulaminie. Koszt przesyłki reklamacji pokrywa sprzedawca do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Właściciela. W przypadku reklamacji składanej przez przedsiębiorcę, kupujący sam pokrywa koszty przesyłki.
 5. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.

§5.Postanowienia końcowe

 1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi konieczny warunek zawarcia umowy. Złożenie zamówienia poprzez stronę www.koszykwitamin.pl związane jest z przetwarzaniem jego danych osobowych. Dane oznaczone jako obowiązkowe są niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, a w przypadku Użytkownika także do zarejestrowania konta. Niepodanie wskazanych danych skutkuje brakiem realizacji zamówienia, rejestracji Użytkownika oraz niemożności korzystania z niektórych funkcji dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne i może zostać cofnięte w każdym czasie.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu:
  - realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 13 ust. 1 lit. b) , w zakresie fakultatywnie podanych danych osobowych podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta (art. 13 ust. 1 lit. a).
  - świadczenia usług drogą elektroniczną obejmujących udostępnianie Klientom treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy ( art. 13 ust. 1 lit. b).
  - realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 13 ust. 1 lit. c) .
  - zestawień analitycznych i statystycznych – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora polegający na badaniu aktywności Użytkowników obejmującym ich preferencje zakupowe dążące do stosownego dostosowywania funkcjonalności Serwisu (art. 13 ust. 1 lit. f) .
  - ochrony praw Administratora poprzez ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 13 ust. 1 lit. f)
 3. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych (art.15-20 RODO).
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 5. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 6. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (http://koszykwitamin.pl/strony/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl