2

2

-1

0

Nowości

Promocje

[]

Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła?
Polityka Prywatności

FITOLEK Magdalena Stelmach prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Koszyk Witamin z siedzibą przy ulicy Baczyńskiego 8D, 05-092 Łomianki, [zwana dalej: „Administrator”] ma na względzie poszanowanie prywatności Użytkowników Serwisu koszykwitamin.pl [zwanego dalej także: „Serwisem”]. Wdrożenie niniejszej polityki ma na celu poinformowanie Użytkowników i Klientów Serwisu jaki sposób mogą chronić swoją prywatność w trakcie korzystania z Serwisu. W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z niniejszą polityką prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO KOSZYKWITAMIN.PL 

Dane osobowe 

Administrator podejmuje działania mające na celu ochronę prywatności Użytkowników i Klientów Serwisu. W tym celu Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne gwarantujące ochronę danych osobowych Użytkowników i Klientów Serwisu. Dane Użytkowników i Klientów Serwisu wykorzystywane będą wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi konieczny warunek zawarcia umowy. Złożenie zamówienia poprzez stronę www.koszykwitamin.pl związane jest z przetwarzaniem jego danych osobowych. Dane oznaczone jako obowiązkowe są niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, a w przypadku Użytkownika także do zarejestrowania konta. Niepodanie wskazanych danych skutkuje brakiem realizacji zamówienia, rejestracji Użytkownika oraz niemożności korzystania z niektórych funkcji dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne i może zostać cofnięte w każdym czasie. 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu:
  - realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 13 ust. 1 lit. b) , w zakresie fakultatywnie podanych danych osobowych podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta (art. 13 ust. 1 lit. a).
  - świadczenia usług drogą elektroniczną obejmujących udostępnianie Klientom treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy ( art. 13 ust. 1 lit. b).
  - realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 13 ust. 1 lit. c).
  - zestawień analitycznych i statystycznych – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora polegający na badaniu aktywności Użytkowników obejmującym ich preferencje zakupowe dążące do stosownego dostosowywania funkcjonalności Serwisu (art. 13 ust. 1 lit. f).
  - ochrony praw Administratora poprzez ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 13 ust. 1 lit. f). 
 2. Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika do:
  - identyfikacji jego osoby w Serwisie oraz zapewnienia Użytkownikowi dostępu do różnych funkcji i usług, które są dostępne dla niego jako zarejestrowanego Użytkownika.
  - opracowania, zgodności i zawarcia umowy kupna produktów, które Użytkownik nabył za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik może zmienić lub usunąć dane zawarte we wskazanych opcjach w dowolnym momencie poprzez wejście w odpowiednie zakładki. W przypadku zapisania danych karty Użytkownik upoważnia Administratora do przetwarzania wskazanych danych, które mają być wykorzystane jako niezbędne do jej aktywacji i dalszych czynności. Kod zabezpieczający karty (CVV lub CVC) używany jest wyłącznie do dokonania zakupu i nie może być́ następnie przechowywany ani przetwarzany w ramach danych płatności. Dane karty będą przechowywane i przesyłane zgodnie ze standardami poufności i bezpieczeństwa kart kredytowych i debetowych. Ze względów bezpieczeństwa korzystanie z tej funkcji Administrator może wymagać́ od Użytkownika zmiany hasła dostępu. - kontaktowania się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej w celu przekazania aktualnych informacji lub komunikatów o charakterze informacyjnym w związku z funkcjami, produktami lub nabytymi usługami, w tym aktualizacją bezpieczeństwa Serwisu, jeśli jest to konieczne lub uzasadnione, w celu ich wdrożenia. 
 3. Ze względu na realizację usług dostarczanych przez Administratora dane osobowe Klientów będą ujawniane podmiotom zewnętrznym, w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, bankom, operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe oraz przede wszystkim kurierom w związku z realizacją zamówienia. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Klientowi usług Serwisu. Wskazane podmioty zewnętrzne są osobiście odpowiedzialne za przechowywanie danych osobowych podawanych im przez Klienta służących do realizacji ich zadań. 
 4. Subskrypcja NEWSLETTERA i działania marketingowe.
  a) Jeśli Użytkownik wyraża zgodę̨ na subskrypcję Newsletteru lub na realizacje działań marketingowych informacje dotyczące produktów i usług Serwisu zostaną mu dostarczone za pomocą poczty elektronicznej.
  b) Subskrypcja Newsletteru Serwisu może wiązać́ się̨ z wykorzystaniem danych osobowych w celu udostepnienia Użytkownikowi spersonalizowanej reklamy związanej z produktami i usługami Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  c) Dane osobowe związane z zakupami w Serwisie, czy też preferencje Użytkownika mogą̨ być́ wykorzystywane do analizy, generowania profili Użytkowników i badań marketingowych (działania marketingowe).
  d) Każdy Użytkownik może zmienić swoje preferencje związane z wysyłaniem wskazanych komunikatów handlowych, czy też zrezygnować z ich subskrypcji postępując zgodnie z informacjami podanymi w każdej wiadomości.
  e) Każdy Klient, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 
 5. Administrator oświadcza, że dane osobowe Klientów przetwarzane będą do momentu ustania celu mającego zastosowanie do określonych danych. W przypadku Użytkowników dane osobowe przetwarzane są przez czas istnienia założonego przez nich Konta. Okres przetwarzania danych może być przedłużony, gdy jest to niezbędne dla ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przez nimi, a po tym okresie jedynie w przypadku, w jakim będą tego wymagać przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe Klientów zostaną nieodwracalnie usunięte lub zanonimizowane.
 6. W każdej chwili Klient ma prawo żądać od Administratora informacji o tym, które z podanych przez niego danych osobowych podlegają przetwarzaniu (prawo dostępu do danych) - art. 15 RODO.
 7. Administrator przetwarzając dane osobowe Klienta w sposób zautomatyzowany, na podstawie jego zgody lub zawartej umowy, jest zobowiązany, na wezwanie Klienta do przesłania mu kopii tych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Wskazana kopia może zostać przesłana zarówno do Klienta, jak i do innego wskazanego przez niego podmiotu, o ile jest to technicznie możliwe. Powyższe dotyczy wyłącznie danych osobowych przekazanych przez Klienta Administratorowi (prawo do przenoszenia) - art. 20 RODO.
 8. Klient ma prawo żądać od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia danych niekompletnych. Jeżeli Klient jest Użytkownikiem może samodzielnie edytować swoje dane osobowe na stronie swojego Konta (prawo do poprawiania danych) - art. 16 RODO.
 9. Klient w każdej chwili ma prawo do żądania usunięcia wszelkich podanych przez niego danych przetwarzanych przez Administratora ( art. 17 RODO), z wyjątkiem sytuacji, gdy:
  - posiada otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane częściowo,
  - posiada nieuregulowany dług wobec Administratora, niezależnie od metody płatności.
 10. W przypadku dokonania przez Klienta jakichkolwiek zakupów w Serwisie Administrator oświadcza, iż podane przez Klienta dane osobowe dotyczące transakcji zostaną zachowane w celach księgowych (prawo do usunięcia danych).
 11. Klient ma prawo żądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby pod warunkiem (art. 18 RODO), że:
  - nie zgodzi się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – wtedy Administrator ograniczy wszelkie przetwarzanie danych po zweryfikowaniu, czy istnieje wskazany uzasadniony interes,
  - zgłosi, że jego dane osobowe są niepoprawne – wtedy Administrator jest zobowiązany do ograniczenia przetwarzania wszelkich danych do momentu zweryfikowania ich poprawności,
  - jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, Klient może nie zgodzić się na usunięcie danych i żądać ograniczenia używania jego danych osobowych,
  - jeżeli Administrator nie potrzebuje już danych osobowych Klienta, ale są ona wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia (prawo do ograniczenia przetwarzania).
 12. Klient ma prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. Administrator zobowiązany jest do zaprzestania ich przetwarzania, chyba że wykaże zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu.
 13. Klient ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Uprawnienie to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie wyrażonej zgody przez jej cofnięciem.
 14. Klient, którego dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy prawa. Dane Urzędu: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Polityka COOKIES

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl